Para kuske

40 x 100 m dressurbane

 

Para - Dressurprogram CPEAI 2019

FEI Para Dressurprogram CPEAI 2019 - skema

FEI Para Dressurprogram CPEAI 2019 - skitse